ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
History Dera Baba Rumi Wala - Bhucho Kalan

Baba Mahaharnam Singh Ji Maharaj Jeevan Kautak

Part-1

babarumi-01

Download

Part-2&3

babarumi-02

Download

Part-4

babarumi-03

Download

Part-5

babarumi-04

Download

Part-6

babarumi-05

Download

Part-7

babarumi-06

Download

Part-8

babarumi-07

Download

Part-9

babarumi-08

Download

Part-10

babarumi-09

Download

Part-11

babarumi-10

Download

Part-12

babarumi-11

Download

Part-13

babarumi-13

Download